Навчально-методична робота

Головні завдання кафедри фундаментальних дисциплін та прикладного матеріалознавства полягають у організації та проведенні на високому рівні навчальної та методичної роботи за закріпленими навчальними дисциплінами, наукових досліджень за профілем кафедри, у підготовці науково-педагогічних кадрів, підвищенні кваліфікації професорсько-викладацького складу.

З метою підвищення рівня викладання колектив кафедри керується такими завданнями: постійно розробляє та удосконалює навчальні та робочі програми дисциплін, тексти лекцій, навчально-методичні рекомендації, методичні розробки, тестові завдання з модульного та підсумкового контролю знань студентів, удосконалює структурно-логічні схеми та окремі методики викладання навчальних дисциплін тощо. У центрі повсякденної уваги колективу кафедри знаходяться організація і проведення аудиторних занять зі студентами, консультацій, контроль та аналіз успішності, допомога студентам з боку викладачів у самостійному здобутті наукових знань та набутті практичних навичок.

Методичне забезпечення навчального процесу включає: навчальні та робочі програми, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних занять, виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових завдань тощо.

Для оптимізації навчального процесу та інтеграції студентів у сучасний інформаційний простір, по кожній дисципліні створений навчально-методичний комплекс. Кожнийкомплекс містить електронні папки викладачів по окремих дисциплінах.

Електронна папка викладача включає:

• навчальну та робочу програму дисципліни;

• опорний конспект лекцій курсу;

• плани практичних занять;

• завдання для самостійної роботи студентів;

• завдання та методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічних, контрольних та курсових робіт;

• методичні вказівки щодо проведення практичнихта лабораторних занять, а також самостійної роботи студентів;

• завдання для тестового контролю знань студентів, представлених у вигляді комплексних контрольних завдань.

Вже ряд років кафедра системно підходить до видавничої діяльності та має вагомі здобутки. При цьому, викладачі кафедри особливу увагу приділяють роботі над сучасними за змістом підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, враховуючи специфіку підготовки фахівців інженерних спеціальностей. Останнє обумовлює й безпосередню співпрацю викладачів кафедри в плані видавничої діяльності з випускаючими кафедрами Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститутімені Ігоря Сікорського”та інститут пожежної безпеки ім.Героїв Чорнобиля ХНУПБ (м. Харків).

Основні пріоритети роботи кафедри, які визначили завдання кафедри на поточний навчальний рік:

 • забезпечення загального контролю навчального процесу, дотримання вимог чинного законодавства, відповідних вимог МОН України щодо здійснення навчально-методичної діяльності;
 • реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки фахівців;
 • теоретична розробка і практична реалізація єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;
 • орієнтація на глибоку фахову підготовку при збереженні високого рівня теоретичних знань. Розробка пропозицій щодо поліпшення організації навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців;
 • спрямовування навчального процесу на опанування педагогічними працівниками нових пріоритетних напрямів, функцій, орієнтирів, технологій щодо забезпечення якості, доступності й ефективності освіти;
 • використання сучасних систем контролю якості знань студентів, проведення моніторингу якості освіти;
 • забезпечення чіткої практичної спрямованості навчання у підготовці фахівців;
 • впровадження в навчально-методичній роботі кафедри ідей та принципів Болонського процесу, елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
 • удосконалення педагогічної діяльності щодо організації і проведення навчальних занять, позанавчальної роботи у відповідності з вимогами Державного стандарту;
 • постійний обмін професійним досвідом і новітніми здобутками професійної роботи шляхом обговорення на засіданнях кафедри провідних проблем організації навчального процесу;
 • забезпечення практичних занять «пакетами» реальних задач та індивідуальних завдань;
 • укладання угод та налагодження зв’язків і співпраці з відповідними підприємствами, установами та організаціями;
 • збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час проведення занять і позанавчальної роботи шляхом відображення його в індивідуальних та колективних науково-методичних публікаціях;
 • організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;
 • розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінки;
 • здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення залікових та екзаменаційних сесій, захист курсових робіт;
 • підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення навчального процесу з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; розвиток бази навчально-методичного забезпечення та постійне оперативне оновлення його змісту відповідно до змін науково-технічного, економічного, нормативно-правового середовища;
 • науково-методична розробка та впровадження інноваційних технологій навчання, робота щодо удосконалення організації навчального процесу;
 • аналіз стану відповідності робочих програм нормативних та вибіркових навчальних дисциплін встановленим вимогам (співвідношення аудиторної та самостійної роботи, форми поточного контролю, тощо). З метою удосконалення підготовки студентів аналізу досвіду самостійної роботи студентів різних форм навчання, визначення обсягу самостійної роботи студентів, впровадження нових форм контролю за цим видом роботи;
 • впровадження електронних засобів навчання (підручників, посібників, каталогів, словників, тощо), комп’ютерних навчальних програм;
 • формування електронного банку підручників, навчальних посібників та опорних конспектів лекцій з дисциплін, які закріплені за кафедрою;
 • підвищення вимог викладачів до оцінювання рівня знань та практичних навичок студентів;
 • опрацювання різноманітних форм і методів виховної роботи зі студентами;
 • керівництво науково-дослідною роботою студентів, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
 • організація науково-педагогічної діяльності кафедри з метою постійного підвищення професійної компетентності викладачів кафедри шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих лекцій, практичних занять, взаємних відвідувань навчальних занять;
 • виконання планів щодо наукової підготовки кадрів і підвищення кваліфікації викладачів, рекомендація їх для навчання в аспірантурі, стажування на споріднених кафедрах у провідних вищих навчальних закладах України та в зарубіжжі;
 • керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри, міжкафедральних семінарах та засіданнях Спеціалізованої ради з захисту кандидатських дисертацій;
 • формування електронного банку власних монографій, наукових статей, рецензій з наукових напрямків діяльності кафедри;
  залучення студентів до проведення наукових досліджень, що сприяє науковому та професійному зростанню обдарованих студентів;
 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка і видання наукової та навчально-методичної літератури;
 • задоволення потреб студентів в отриманні нових знань про сучасні досягнення в теорії та на практиці, їх реалізація в сучасних науково-технічних напрямках діяльності;
 • індивідуалізація навчально-виховного процесу, посилення ролі самостійної та індивідуальної науково-дослідної роботи студентів;
 • підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури за напрямами діяльності кафедри, опрацювання новітніх технологій навчання;
 • проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл та коледжів з метою здійснення профорієнтаційної роботи.фундаментальних дисциплін та прикладного матеріалознавства (КФДПМ)