Фізика
Дає майбутньому спеціалісту по розробці і створенню технічної апаратури той необхідний фундаментальний об’єм знань, який дозволяє успішно опанувати і інші дисципліни навчального плану. Планомірне і цілеспрямоване опанування фізики формує у майбутніх спеціалістів і певну світоглядну направленість, а також визначає значення фундаментальних наук в теоретичній і професійній підготовці спеціаліста.

Вища математика

Мета вивчення вищої математики полягає у формуванні математичної культури фахівця, яка включає, зокрема: 1) володіння системою математичних знань та умінь, що передбачені програмою; 2) уміння розв’язувати прикладні задачі відомими математичними методами з використанням основ математичного моделювання; 3) чіткі уявлення майбутнього фахівця про місце і роль математики в сучасній цивілізації та світовій культурі; 4) розуміння необхідності математичної освіти для своєї професійної діяльності; 5) вміння логічно мислити, оперувати абстрактними об’єктами та коректно використовувати математичні поняття, факти та засобиїх фіксації; 6) уміння самостійно здобувати математичні знання.

Основи теплотехніки
Метою вивчення дисципліни є одержання знань і вмінь необхідних для розуміння теплових процесів, аналіз основних термодинамічних процесів, вивчення загальних закономірностей теплообміну, ознайомлення з методами оцінки енерготехнологічних систем у різних галузях промисловості.

Концепції сучасного природничого знання
Предметом  вивчення дисципліни є система наукових знань про історію й сучасний стан природничо-наукового пізнання, світоглядні й методологічні уявлення, які формуються в нашу епоху. Мета дисципліни – сприяти формуванню у студентів усвідомленого розуміння широкого кола природознавчих та гуманітарних ідей, логічного осмислення фундаментальних законів.

Математичне моделювання високотемпературних процесів обробки матеріалів
Мета викладання – надання студентам необхідної сукупності теоретичних знань та практичних навичок щодо сучасних наукових концепцій, методів та технологій розробки і застосування математичних моделей складних технічних систем, а також фізичних процесів. Розробка, дослідження та грамотна експлуатація математичних моделей потребує від інженера глибокого розуміння принципів функціонування комп’ютеризованих моделей, а також знань з апаратних та програмних засобів обчислювальної техніки та методів цифрового моделювання фізичних процесів та систем, що і є предметом вивчення дисципліни.

Теоретичні основи теплотехніки
Метою викладання дисципліни є: формування у студентів базових знань і вмінь, необхідних для розуміння теплових процесів; вивчення загальних закономірностей теплообміну і шляхів його інтенсифікації; вивчення методів оцінки енерготехнологічних систем в різних галузях промисловості;  засвоєння методів математичного моделювання і розрахунків теплових і термодинамічних процесів.

Теорія тепло- та масо переносу в матеріалах
Метою вивчення дисципліни  є формування у студентів теоретичних знань та практичних умінь з основних закономірностей дифузійних процесів, які дозволяють фахівцю з прикладного матеріалознавства найбільш ефективно обирати матеріали, що працюють в умовах значних теплових потоків та обирати засоби їх термічної обробки.

Комп’ютерна інженерія матеріалів
Предметомвивчення навчальної дисципліни є отримання базових знань, умінь та практичних навичок з сучасних інформаційних технологій у матеріалознавстві. Мета викладання дисципліни – дати студентам міцні знання з оволодіння: програмним комплексом Creo Parametric для автоматизованого проектування обладнання деталей машин; сучасними інформаційними технологіями та вмінням обирати компоненти обладнання на сучасних інженерних сайтах для створення автоматизованих комплексів.

Контроль структури, елементного та фазового складу матеріалів
Мета викладаннядисципліни –  формування у  майбутнього матеріалознавця системи знань з сучасних методів структурного аналізу, основних експериментальних методів визначення елементного та фазового складу для дослідження та розробки нових матеріалів, а також для вирішення питань контролю якості матеріалів.Це передбачає освоєння фундаментальних основ та техніки експерименту сучасних методів, опанування методів обробки та інтерпретації експериментальних даних.

Метрологія, сертифікація та контроль якості продукції
Предметомвивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи метрології, методи вимірювань, принципи роботи, побудова та порядок застосування найбільш поширених засобів вимірювань загального  призначення;  сертифікація; наукова, технічна, нормативна та організаційна складові метрологічного забезпечення. Мета навчання – поглиблення набутих та надання студентам спеціальних  знань  про методи теоретичних і емпіричних досліджень, структуру метрологічного забезпечення, наукові, нормативні та організаційні компоненти цього забезпечення.

Структура і фізичні властивості матеріалів
Мета викладаннядисципліни – формування у майбутнього матеріалознавця системи знань з будови та фізико-хімічних властивостей різного типу матеріалів. Це передбачає виклад закономірностей внутрішньої будови металів, металічних сплавів, полімерів, пластиків, скла та композитних матеріалів, включаючи нанокомпозити, а також фізичні основи методів покращення параметрів, які визначають основні експлуатаційні  характеристики.

Основи отримання порошкових та композиційних матеріалів
Метою вивчення дисципліни є засвоєння знань та придбання навичок щодо виконання основних технологічних операцій при виробництві композиційних та порошкових матеріалів та виробів з них.

Автоматизація виробничих процесів і обладнання
Метою викладання навчальної дисципліниє формування у студентів чіткого уявлення про: призначення, можливості автоматизованих систем управління;  порядок проектування автоматизованих систем управління технологічними процесами; класифікацію завдань автоматизованих систем управління.

Вступ до фаху
Метою освоєння студентами дисципліни є знайомство з основами матеріалознавства та технології матеріалів, сучасними напрямками розвитку цих областей знань.

Електронна оптика
Дисципліна “Електронна оптика”має на меті дати інформацію про принципи роботи і конструкцію основних компонентів сучасних електронно-оптичних систем, а також основні фізичні явища, що впливають на параметри пучків заряджених частинок.

Модифікації поверхневих шарів оптичних матеріалів методом електронно-променевої обробки
Мета вивчення дисципліни – надати майбутнім спеціалістам знання з вибору й застосування методу обробки оптичних матеріалів методом електронно-променевої обробки з метою управління якістю поверхонь деталей, економії матеріалів та високої продуктивності праці.

Фізична оптика
Метою вивчення навчальної дисципліни “Фізична оптика” є надання студентам базових знань щодо фізичних основ оптики.Предметомвивчення  навчальної дисципліни є оптичні явища та їх закономірності.

Фізико-хімічні основи обробки матеріалів концентрованими потоками енергії
Мета викладання дисципліни – надати майбутнім спеціалістам знання з вибору й застосування методів обробки матеріалів КПЕ з метою управління якістю поверхонь деталей та конструкцій, економії матеріалів та високої продуктивності праці, а також способів забезпечення високих механічних та технологічних властивостей матеріалів для найбільш ефективного використання у заданих умовах експлуатації.

Кристалографія
Метою викладання дисципліниє ознайомлення студентів із понятійною і термінологічною базою, фундаментальними законами кристалографії та геометрії кристалографічного простору, математичним апаратом, що застосовується для опису симетрії кристалів і їх фізичних властивостей. Студенти пізнають взаємозв’язки між кристалічною структурою, симетрією кристалу і комплексом його фізичних властивостей, вивчають вплив зовнішніх факторів на особливості формування структури матеріалу та його властивості.

Матеріалознавство тугоплавких і композиційних матеріалів
Метою викладання  дисципліни є надання студентам знань про різні класи тугоплавких і композиційних матеріалів, їх будову, структуру і властивості а також ознайомлення з методами металографічного контролю та мікроструктурних досліджень вказаних матеріалів.

Механічні властивості оптичних матеріалів для точного приладобудування
Метою викладання дисципліниє формування у студентів поглиблених знань, пов’язаних з будовою та властивостями оптичних матеріалів, які широко використовуються в точному приладобудуванні.

Фізика конденсованого стану матеріалів
Метою викладання дисципліни є формування у майбутнього спеціаліста системи знань з фізики конденсованого стану і розуміння закономірностей утворення структури та її взаємозв’язку з фізичними властивостями.Предметомвивчення  навчальної дисципліни є фізичні і фізико-хімічні процеси, які протікають в конденсованих системах під впливом зовнішніх дій. Встановлення взаємозв’язку між умовами існування ближчого та дальнього порядку у твердому тілі дозволяє розробляти нові класи речовин, які мають задані властивості в різних напрямках кристалів.

Фізика та хімія твердого тіла
Метою викладання дисципліниєформування у студентів сучасних уявлень про будову і властивості речовини та засвоєння фундаментальних фізичних закономірностей, які визначають властивості кристалічних і некристалічних твердих тіл. Предметом вивчення  навчальної дисципліни є основні поняття проструктуру та енергетичний спектр кристалів, основні механічні, оптичні, електричні і магнітні властивості твердих тіл, експериментальні методи фізики твердого тіла.

Наноматеріали
Метою викладання навчальної дисципліниє формування у студентів знань про: сучасний стан розвитку нанотехнологій;  методи отримання наноматеріалів і їх властивості; методи застосування нанотехнологій у сучасній електроніці.

Теорія автоматизованогоуправління технічними системами
Метою викладання навчальної дисципліниє ознайомлення студента із загальними принципами побудови систем автоматичного керування, процесами та методами дослідження процесів в цих системах. Принципи побудови та дослідження систем керування в даному курсі вивчаються на основі розгляду принципів керування різними технічними пристроями. Ці принципи мають більш широке загальне значення і можуть бути застосовані для вивчення процесів керування в інших системах: біологічних, економічних, суспільних тощо.

Фізичні основи нанотехнологій
Метою викладання дисципліниє формування у майбутнього інженера поняття про методи нанотехнологій, що ґрунтується на класичних законах фізики і матеріалознавства.

Фізичні основи вакуумної техніки
Метою викладання  дисципліниє вивчення наукових теоретичних основ вакуумної техніки, сучасних методів отримання, вимірювання і збереження вакууму, газокінетичних і електрофізичних явищ, що відбуваються в вакуумі, пристроїв та дії відкачувальних, вимірювальних і комутаційних пристроїв, методів вакуум-технічних розрахунків, в тому числі із застосуванням САПР, для підготовки студента до проектування та розрахунку вакуумно-технологічного обладнання.

Основи вакуумної техніки
Метою викладання  дисципліни є формування уявлень профізичні основи, сучасні засоби отримання і контролю вакууму, можливості застосування вакуумної техніки в сучасних наукових експериментах,  принципи конструювання вакуумного обладнання, сучасні області застосування вакуумного обладнання, тенденції розвитку вакуумних систем.

Математичне та комп’ютерне моделювання технологічних процесів і систем
Метою викладання  дисципліни є вивчення методології і технології математичного комп’ютерного моделювання в процесі проектування, дослідження та експлуатації технологічних систем, вивчення основних методів автоматизованого моделювання, проектування та дослідження для рішення технічних задач. Основна увага приділяється методам проектування з використанням сучасних програм для автоматизованого моделювання та проектування. придбання теоретичних знань з основ розробки систем автоматизованого проектування технологічного призначення і навчання практичній роботі з сучасними САПР.

Методи та технології модифікації поверхні твердих тіл
Метою викладання  дисципліни є формування знань про наукові основи модифікування поверхні матеріалів, формування навичок вибору оптимального методу модифікування поверхні металевого виробу, виходячи з умов експлуатації, формування навичок вибору оптимального хімічного складу функціонального покриття для зміцнення поверхні деталі, виходячи з умов експлуатації.

Методи отримання та контроль якості функціональних покриттів
Метою викладання  дисципліни є вивчення фізичних явищ, що відбуваються на різних етапах процесу напилення і зростання функціональних плівок, специфікою структури тонких плівок, дефектами структури тонких плівок, взаємозв’язком фізичних властивостей тонких плівок зі структурою і дефектами, засвоєння технологій утворення функціональних покриттів. Знання цих основ абсолютно необхідно сучасному фахівцю з матеріалознавства.